Õppetöö

Valikained


Koduloo uurimine

Prangli Põhikoolis on õpilastel III kooliastmes võimalus valida ühe valikainena koduloo uurimine.Lisatunnid on pühendatud Prangli saare ajalooga seotud teemadele ja tegevustele. Prangli saare ajalooga põhjalikumalt tutvumine aitab kaasa õpilaste väärtuspädevuse kujunemisele tähtsustades õpilast ümbritsevat keskkonda ja kultuuri. Koduloo uurimisega tegelemine loob võimaluse enam väärtustada ning toetada Prangli saare traditsioonide järjepidevust ja kogukonna eripära.Kool peab väga oluliseks paikkonna rahvuskultuuri järjepidevuse toetamist, kuna Prangli on Soome lahe ainus säilinud püsiasustusega saar.

Informaatika

Prangli Põhikoolis on õpilastel III kooliastmes võimalus valida ühe valikainena informaatika, et avardada õpilaste maailmapilti infotehnoloogia alaste pädevuste arendamise kaudu. Informaatika kui eraldi õppeaine põhieesmärgiks on tagada riiklikus õppekavas määratud infotehnoloogia-alaste pädevuste kujunemine: õpilane valdab kaasaegseid tarkvaratehnilisi meetodeid ja vahendeid, oskab neid loovalt rakendada. Valikaine kursus aitab mõista informaatika tähtsust ja rolli ühiskonnas.

Teised kultuurid

Valikaine on vajalik erinevate õppeainete (ajalugu, kunst, muusika, võõrkeeled, kodundus, emakeel ja kirjandus) seoste mõistmiseks. Õpilane omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, omandab teadmisi erinevate riikide tavadest, kommetest, usunditest, keeltest, kultuurist.

Koduloo uurimine

Prangli Põhikoolis on õpilastel III kooliastmes võimalus valida ühe valikainena koduloo uurimine.Lisatunnid on pühendatud Prangli saare ajalooga seotud teemadele ja tegevustele. Prangli saare ajalooga põhjalikumalt tutvumine aitab kaasa õpilaste väärtuspädevuse kujunemisele tähtsustades õpilast ümbritsevat keskkonda ja kultuuri. Koduloo uurimisega tegelemine loob võimaluse enam väärtustada ning toetada Prangli saare traditsioonide järjepidevust ja kogukonna eripära.Kool peab väga oluliseks paikkonna rahvuskultuuri järjepidevuse toetamist, kuna Prangli on Soome lahe ainus säilinud püsiasustusega saar.

Informaatika

Prangli Põhikoolis on õpilastel III kooliastmes võimalus valida ühe valikainena informaatika, et avardada õpilaste maailmapilti infotehnoloogia alaste pädevuste arendamise kaudu. Informaatika kui eraldi õppeaine põhieesmärgiks on tagada riiklikus õppekavas määratud infotehnoloogia-alaste pädevuste kujunemine: õpilane valdab kaasaegseid tarkvaratehnilisi meetodeid ja vahendeid, oskab neid loovalt rakendada. Valikaine kursus aitab mõista informaatika tähtsust ja rolli ühiskonnas.

Teised kultuurid

Valikaine on vajalik erinevate õppeainete (ajalugu, kunst, muusika, võõrkeeled, kodundus, emakeel ja kirjandus) seoste mõistmiseks. Õpilane omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, omandab teadmisi erinevate riikide tavadest, kommetest, usunditest, keeltest, kultuurist.